Thông báo về việc mời viết bài cho “Hội thảo quốc tế về những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công trình biển lần thứ hai (VSOE2021)”

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo tới các nhà khoa học về việc mời viết bài cho “Hội thảo quốc tế về những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công trình biển lần thứ hai (VSOE2021)”, được đồng tổ chức bởi Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam (AVSE Global), trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT), Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI), sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 22 đến 24 tháng 4 năm 2021.

Tập trung vào chủ đề "Năng lượng bền vững và quy hoạch biển", VSOE2021 nhằm mục đích cung cấp một nền tảng cho tất cả những người tham gia trao đổi kiến ​​thức và kinh nghiệm mới nhất về những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công trình biển, đổi mới công nghệ và kế hoạch không gian biển để đạt được các giải pháp kinh tế, đáng tin cậy và bền vững cho phát triển năng lượng ngoài khơi và quản lý dựa trên hệ sinh thái của môi trường biển.

Các bài báo của VSOE2021 sẽ được Springer xuất bản, được lập chỉ mục bởi cơ sở dữ liệu Scopus và Ei Compendex.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức tham gia, hạn nộp bài, giấy mời, cơ hội tài trợ, xin vui lòng truy cập: https://vsoe2021.sciencesconf.org/ hoặc liên hệ tại vsoe@avseglobal.org.