Đội ngũ cán bộ chuyên viên

Đội ngũ cán bộ chuyên viên của phòng gồm 08 giảng viên/viên chức, trong đó có 02 Tiến Sỹ, 06 Thạc Sỹ.

 

Trưởng phòng 

 

TS. Trịnh Quang Khải

 

Email: khaitq@utc.edu.vn

Phó trưởng phòng

 

ThS. Bùi Thị Giang

 

Email: btgiang_dn@utc.edu.vn

Phó trưởng phòng

 

PGS.TS. Ngô Văn Minh

 

Email: minhngovan83@utc.edu.vn

ThS. Ngô Thùy Linh

 

Email: ntlinh_dn@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Phương Mai

 

Email: mainp@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Đỗ Minh Hằng

 

Email: hangndm@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Phương Ngân

 

Email: ngannp@utc.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Email: ngocanh@utc.edu.vn