Chức năng

Mảng đối ngoại:

  • Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về công tác đối ngoại trong và ngoài nước;

  • Phụ trách công tác an ninh đối ngoại, quản lý đoàn ra đoàn vào;

  • Biên soạn, dịch thuật tài liệu, thư điện tử tiếng nước ngoài.   

Mảng nghiên cứu phát triển:

  • Tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Nhà trường chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn của nhà trường;

  • Nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường chú trọng bảng xếp hạng phù hợp và đề xuất các kế hoạch tiếp cận chủ động với các tiêu chí của bảng xếp hạng;

  • Xây dựng, phát triển quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế để phối hợp triển khai có hiệu quả các đề án, dự án, chương trình hợp tác tiềm năng.