Trường Đại học Giao thông vận tải tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa giáo dục đại học

Ngày 5/11/2020, Phòng HTQT&NCPT đã tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 4 với chủ đề Đẩy mạnh hợp tác giáo dục đại học xuyên biên giới trong bối cảnh bình thường mới do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức. Tham dự Diễn đàn, nhóm tác giả phòng HTQT&NCPT đã đóng góp một bài báo với tiêu đề "Internationalization at Home - A Solution for Sustaining and Enhancing the Internationalization of Higher Education in the Context of Covid-19 Pandemic".