Hội thảo quốc tế về phát triển bền vững ICSCE 2018 - VTV1 - 24/11/2018