Mười đặc điểm của trường đại học nghiên cứu hiện đại

Theo Viện Đào tạo quốc tế, Đại học Quốc Gia TP HCM

Chi tiết xem tại file đính kèm./