Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Chủ tịch nước ký Lệnh số 13/2018/L-CTN ngày 03/12/2018 công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.