Thông báo về học bổng chính phủ Ucraina năm 2021 dành cho mọi trình độ

Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo về học bổng chính phủ Ucraina năm 2021 dành cho mọi trình độ (đại học, thạc sỹ, tiến sỹ). 

Thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm. 

Đính kèm: