Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021 của tổ chức UMAP

Phòng HTQT&NCPT trân trọng thông báo về chương trình trao đổi sinh viên học kỳ 2 năm học 2020-2021 của tổ chức UMAP.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm. 

Đính kèm: